ขนาดตัวอักษร
-A A +A
ประวิติห้องสมุดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2515 - 2518

ก่อนปี พ.ศ. 2518 สภาพแวดล้อมของประเทศไทยเสื่อโทรมลง เนื่อจากปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและปัญหามลพิษต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเน่าเสียของแม่น้ำแม่กลอง ส่งผลกระทบ ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างรุนแรง รัฐยาลได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้องแห่งชาติ พ.ศ. 2518 และให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการระดับชาติขึ้น คือ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ โดยมีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ และมีสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติทำหน้าที่เป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการ เพื่อดูแลรักษาและ กำหนดนโยบายด้านการสิ่งแวดล้อม ในระยะแรกสำนักคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ อยู่ภายใต้สำนักนายกรัฐมนตรี ห้องสมุดสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อจัดเก็บรวบรวม และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม

 

พ.ศ. 2521 - 2522

ปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 2 ครั้ง ในปี พ.ศ. 2521 และ 2522 และสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ย้ายมาสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน

 

พ.ศ. 2535

รัฐบาลได้ปรับปรุงกฏหามยสิ่งแวดล้อมใหม่ โดยตราเป็น พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแเห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพื่อขยายขอบเขติงานด้านสิ่งแวดล้อมให้กว้างขวางขึ้นทั้งในระดับ ท้องถิ่น ระดับประเทศและการประสานงานกับต่างประเทศ มีผลให้

• เกิดหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้น 3 หน่วยงาน คือ สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (สผ.) กรมควบคุมมลพิษ (คพ.) และ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ทำหน้าที่แทนสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เพื่อให้สามารถผลักดันนโยบายและมาตรการที่กำหนดให้มีผลเป็นรูปธรรมยิงขึ้น รวมทั้งตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการกระจายอำนาจ การบริหารและ งบประมาณด้านส่ิงแวดล้อมไปสู่ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ปรับเปลี่ยนชื่อกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน เป็น กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม และ ในการนี้ ห้องสมุดสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ปรับมาอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) และใช้ชื่อ ห้องสมุดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กองสารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

 

พ.ศ. 2545

จากนโยบายปฏิรูประบบราชการ จึงได้มีการตราพระราชบัญญัติ ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พระราชกฤษฎีกา โอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกาแก้ไขให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ขึ้นบังคับใช้จึงมีการก่อตั้งกระทรวงใหม่ ชื่อกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และห้องสมุดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ศุนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โอนไปเป็นห้องสมุดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2545

 

พ.ศ. 2557

ห้องสมุดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมตระหนักถึงบทบาทในการเป็นหน่วยงานให้บริการสารสนเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการเป็นหน่วยงานที่จะช่วยปลูกฝังจิตสำนัก และเป็นตัวอย่างในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ซึ่งมีหน่วยงานในเครือข่ายกว่า 50 หน่วยงานในการร่วมดำเนินการและเข้ารับการตรวจประเมินการให้บริการตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ และห้องสมุดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้รับเกียรติบัตรผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 และห้องสมุดกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมยังคงปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นศูนย์กลางวิชาการ และข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม

2. เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อม

3. เพื่อใช้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ และฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

4. เพื่อเป็นเวทีในการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลความรู้สารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานในสายวิชาชีพสิ่งแวดล้อม

 https://www.rsuripsumoharjo.com/slot-gacor/