ขนาดตัวอักษร
-A A +A
ทส. จับมือ TK PARK สร้างสรรค์แหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ปลูกฝังรักการอ่าน ด้วยห้องสมุดกรีนดิจิทัล

Share :

หมวด : ข่าว/กิจกรรม ห้องสมุดสีเขียว       วันที่ 22 ม.ค. 2563 นายอดิศร นุชดำรงค์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่าง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดย นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กับ สถาบันอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) โดย นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้และผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์แหล่งการเรียนรู้ในรูปแบบห้องสมุดมีชีวิต ส่งเสริมการอ่าน การแสวงหาความรู้ การจัดทำสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล ตลอดจนการแสดงผลงานนวัตกรรมในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อขยายการให้บริการองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แก่เยาวชนและประชาชนได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ในระยะเวลา 3 ปี ประเดิมการให้บริการครั้งแรก มีนาคม นี้ ด้วยห้องสมุดกรีนดิจิทัล ที่ TK Park เซ็นทรัล เวิลด์  

       นายอดิศร นุชดำรงค์ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า ปัจจุบัน ห้องสมุด แหล่งความรู้ หรือศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ สำหรับให้บริการประชาชนทั้งของประเทศไทยและทั่วโลก มีแนวโน้มของผู้เข้ารับบริการลดน้อยลง เนื่องด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลและโซเชียลมีเดีย ที่ทำให้ทั้งเด็ก เยาวชน และประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ทั้งหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ในรูปแบบดิจิทัล ได้ทุกที่ทุกเวลา อย่างไรก็ตาม จะเห็นได้ว่า ทุกหน่วยงาน ทั้งห้องสมุดและศูนย์บริการประชาชน ต่างก็ได้พยายามพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ ให้มีความน่าสนใจ เพื่อดึงดูดผู้คนมาให้เข้ามาใช้บริการมากยิ่งขึ้น เช่น การพัฒนา Co – working Space พัฒนาสื่อดิจิทัล และการจัดกิจกรรม ภายใต้แนวคิด ห้องสมุดที่มีชีวิต เป็นต้น ซึ่ง ข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่มีข้อมูล หนังสือ สื่อ และองค์ความรู้ที่แตกต่างกัน ได้แก่ ข้อมูลองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งทรัพยากรป่าไม้ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ทรัพยากรแร่ ข้อมูลด้านมลพิษ และสิ่งแวดล้อม ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของสถาบันอุทยานการเรียนรู้ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี ในรูปแบบของหนังสือและหนังสือดิจิทัล หรือ E – Book ที่จะช่วยเพิ่มและขยายขอบเขตการให้บริการ ข้อมูล สื่อ และองค์ความรู้ของทั้ง 2 หน่วยงาน เข้าถึงเด็ก เยาวชน และประชาชน ในทุกช่องทางมากยิ่งขึ้น

      ด้าน นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม มีภารกิจในการส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ เพื่อสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้บริการข้อมูลวิชาการกับนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ขณะที่สถาบันอุทยานการเรียนรู้ เป็นต้นแบบของแหล่งเรียนรู้ ที่ตอบสนองความต้องการในการแสวงหาความรู้อย่างไม่มีขีดจำกัดของเยาวชน และประชาชนที่รักการอ่าน ในรูปแบบ “ห้องสมุดมีชีวิต” ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่จะร่วมมือกันขับเคลื่อนสังคมไทยไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริงต่อไปได้อีกทั้งช่วยเพิ่มช่องทางการให้บริการองค์ความรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งข้อมูลด้านต่างๆ ให้กับเยาวชน และประชาชน ได้รับรู้ ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

       ทั้งนี้ แนวทางและขอบเขตของความร่วมมือ ประกอบด้วย การส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่หรือแหล่งการเรียนรู้ในรูปแบบห้องสมุดมีชีวิต รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การจัดนิทรรศการที่หลากหลาย การอบรมพัฒนาบุคลากร การแบ่งปันข้อมูลและสื่อการเรียนรู้ของหน่วยงาน การร่วมกันศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน ตลอดจนการหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยระยะแรก ในช่วงเดือนมีนาคม 2563 จะจัดแสดงและให้บริการข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบหนังสือ และแพลตฟอร์ม E – Book ห้องสมุดกรีนดิจิทัล หรือ Green Digital Library Application ณ สถาบันอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) อาคารเซ็นทรัล เวิลด์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้บริการ

 

ที่มา:   กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

 https://www.rsuripsumoharjo.com/slot-gacor/