ขนาดตัวอักษร
-A A +A
วันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2564

Share :

หมวด : ข่าวประชาสัมพันธ์เนื่องใน “วันสิ่งแวดล้อมโลก” ที่กำลังจะมาถึงนี้
เราทุกคนต้องมาร่วม “ปลุกจินตนาการ ปรับแนวคิด เพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อม”
ไปพร้อมๆ กัน ..... กับแนวคิด “Reimagine Recreate Restore”

สถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลกท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2563 ต่อเนื่องมาจนถึงการระบาดระลอกใหม่ในปัจจุบัน และจากกระแสความตื่นตัวทางสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทั่วโลก อันเนื่องมาจากปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และมีแนวโน้มเพิ่มทวีความรุนแรงมากขึ้น ประกอบกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ และจำนวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบัน

ส่งผลให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่จำกัด เพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรจนเกินขีดความสามารถในการรองรับตามธรรมชาติก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ มากมาย ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

#GenerationRestoration
#ชีวิตวิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

 

 https://www.rsuripsumoharjo.com/slot-gacor/