ขนาดตัวอักษร
-A A +A
ข้อปฏิบัติของผู้ใช้บริการห้องสมุด

• ลงชื่อเข้าใช้บริการ

• ปฏิบัติตามระเบียบการใช้ห้องสมุด

• ห้ามตัด ฉีก ทำลาย ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด

• ห้ามผู้ใช้บริการนำอาหาร เข้ามารับประทานในห้องสมุด

• ห้ามสูบบุหรี่ภายในห้องสมุด

• ไม่นำหนังสือขึ้นชั้นด้วยตนเอง

• โปรดปิดเสียงโทรศัพท์เคลื่อนที่

 

 https://www.rsuripsumoharjo.com/slot-gacor/