คุณมีความพึงพอใจในเว็บไซต์นี้มากแค่ไหน?

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
ต้องปรับปรุง 
   
วัตถุประสงค์

ห้องสมุดกรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อมวัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นศูนย์กลางวิชาการ และข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม

2. เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการสารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อม

3. เพื่อใช้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความรู้ และฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

4. เพื่อเป็นเวทีในการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลความรู้สารสนเทศด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานในสายวิชาชีพสิ่งแวดล้อม


บทบาทและหน้าที่

1. จัดซื้อ จัดหาทรัพยากร และสื่อสารสนเทศ วิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสาขาที่ใกล้เคียง ให้ได้ครบถ้วน ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บริการ

2. รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ เช่น หนังสือ วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร CD-ROM DVD VCD

3. จัดหมวดหมู่ และจัดเก็บทรัพยากรสารสนเทศต่างๆ ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

4. ให้บริการยืม – คืน ทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆ ตามระเบียบการใช้ห้องสมุด

5. ให้คำแนะนำ ตอบคำถาม และช่วยการค้นคว้าแก่ผู้ใช้บริการ

6. ติดต่อประสานงานด้านห้องสมุด และข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมกับหน่วยงานต่างๆ

 
     
   
 
Copyright © 2014 deqp.go.th, All rights reserved.
 

Warning: Unknown: open(C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/1\sess_15549aaac21d7f094fc75c18c4018757, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0

Warning: Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (C:/DOCUME~1/ADMINI~1/LOCALS~1/Temp/1) in Unknown on line 0